ALGEMENE LESVOORWAARDEN

DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Om lessen te kunnen volgen bij Main Music School wordt er een lesovereenkomst gesloten tussen de leerling (betalingsplichtige) en de muziekschool. Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene lesvoorwaarden, met maandelijkse automatische incassobetaling. De opzegtermijn is een maand of per jaar (afhankelijk van de lesvorm en mits de opzegging is bevestigd door de muziekschool. De overeenkomst kan op twee manieren worden aangegaan. Middels een overeenkomst, verstrekt door Main Music School en (online) ondertekent door de cursist of cursusgeldplichtige (in geval van minderjarige cursist) of middels het deelnemen aan de lessen/cursus. 

AANMELDING
Aanmelden dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier van Main Music School. Na ontvangst zal Main Music School samen met de cursist de lessen inplannen. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Main Music School behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.

PLAATSING
Cursisten die geplaatst zijn worden bij het begin van het cursusjaar worden door Main Music School benaderd voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak. Aangemelde cursisten die niet kunnen worden geplaatst komen automatisch op een wachtlijst. Hiervan ontvangt men per email bericht. Zodra er een lesplek gevonden/gecreëerd is zal Main Music School contact opnemen met de cursist voor plaatsing.

LESSEN
De lessen worden individueel of in duo’s, wekelijks of 2-wekelijks gegeven. Indien het niet mogelijk is om duo’s te formeren, zal er in overleg met Main Music School gekeken worden naar de mogelijkheid voor een andere lesvorm. Mocht het niet mogelijk zijn om de lesvorm aan te bieden die in het aanmeldingsformulier wordt opgegeven heeft Main Music School het recht hier een alternatieve lesvorm voor aan te bieden. Hiervoor zal per email, telefonisch of mondeling met de (ouders/verzorgers van) de cursist worden overlegd. Het daadwerkelijk volgen van de andere lesvorm ziet Main Music School als akkoord voor de nieuwe lesvorm en het bijbehorende tarief. 

De vakantieperioden van Main Music School zijn zo veel mogelijk gelijk aan de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of die van het reguliere basisonderwijs in de regio maar kunnen hiervan afwijken. Vanaf het begin van het lesseizoen zullen de vakantiedata op de website van Main Music School te lezen zijn.

CURSUSGELD
De (ouders/verzorgers van de) cursist is maandelijks cursusgeld verschuldigd op basis van vooruitbetaling aan Main Music School. Het cursusgeld is exclusief lesmaterialen (tenzij anders staat vermeld). Het cursusgeld wordt berekend aan de hand van leeftijd en lesvorm die gevolgd wordt. In het geval dat er een andere lesvorm wordt gevolgd dan dat er in de aanmelding is opgegeven, dient het tarief van de gevolgde lessen te worden betaald. Bij verandering van lesvorm zal het bijbehorende lestarief van de nieuwe lesvorm worden berekend. Het verschuldigde cursusgeld zal naar keuze van de cursist/betalingsplichtige kunnen worden voldaan middels een maandelijkse automatische incasso.

Kiest de cursist/betalingsplichtige voor het gebruik van de automatische incasso zal het cursusgeld in gelijke termijnen worden geïncasseerd van de rekening van de (ouders/verzorgers van de) cursist. Een cursusjaar bestaat uit 38 lesweken (20 lesweken bij 2-wekelijks les). Het totaal te betalen bedrag van deze 38 lesweken wordt verdeeld in 12 gelijke, maandelijkse termijnen. Deze betaaltermijnen hoeven niet gelijk te lopen met de lesweken.

De betaling middels een automatische incasso is een door de muziekschool verleende betalingsservice, echter is de (ouders/verzorgers van de) leerling zelf verantwoordelijk dat de betalingen op tijd en correct worden voldaan. In het geval van het mislukken van een automatische incasso (storno) blijft het lesgeld verschuldigd en is de (ouder/verzorger van de) leerling zelf verantwoordelijk voor de betaling van het verschuldigde lesgeld.

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk voor rekening van de (ouders/verzorgers van de) cursist volgens de Incassowet. Tevens zullen de lessen worden gestaakt tot dat het verschuldigde bedrag voldaan is. De gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd. De tarieven kunnen per 1 augustus van ieder jaar gewijzigd worden, hetgeen tijdig via onze website wordt medegedeeld bij 'Tarieven'.

AFWEZIGHEID
Indien de cursist één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het cursusgeld verschuldigd. Bij langdurige ziekte van de docent wordt in beginsel na twee aaneensluitende uitgevallen lessen de docent vervangen. Bij afwezigheid van de docent door bijvoorbeeld een optreden zal de docent zorgdragen voor een vervangende lesdag (inhaalles) of een invaldocent. Bij vervangende lesdagen (inhaallessen) gelden dezelfde afwezigheidregels als bij normale lesdagen. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen van een docent door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, is restitutie van het cursusgeld mogelijk. Restitutie wordt op verzoek verleend na afloop van het schooljaar op basis van het aantal gemiste lessen maal het jaarlijkse cursusgeld gedeeld door 38.

CORRESPONDENTIE
De administratie van Main Music School correspondeert voornamelijk via email. Main Music School dient ten alle tijde op de hoogte te zijn van de juiste adresgegevens, inclusief emailadres van (ouders- verzorgers van) de cursist. Alle correspondentie van (ouders- verzorgers van) de cursist aan Main Music School met betrekking tot de lesovereenkomst, algemene voorwaarden en financiële zaken dient gevoerd te worden met de administratie van de muziekschool - niet via de docenten.

AANSPRAKELIJKHEID
Main Music School is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de lesruimte van Main Music School is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) cursist hiermee akkoord.

ALGEMEEN
Main Music School kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan. Main Music School behoudt zich het recht voor om beeld- en geluidsmateriaal, genomen tijdens lessen, cursussen en evenementen te gebruiken voor pr- en publicatiedoeleinden. Mocht u hiertegen bezwaren hebben, neem dan contact op met de muziekschool. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, prijzen e.d.). Main Music School behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Main Music School.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden kunnen veranderen. Main Music School zal de ouders/verzorgers van de) cursist daarvan tijdig en schriftelijk/per e-mail op de hoogte brengen. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website/brochure vermelde informatie (zoals lesaanbod, namen van docenten, tijden, e.d.). Main Music School behoudt zich het recht om af te wijken van de verstrekte informatie.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Contact

Main Music School
06-33093435 (Sophie)
Postbus 21
5330 AA Kerkdriel
info@mainmusicschool.nl

Facebook icon
Instagram icon
Website icon
Email icon
Intuit Mailchimp logo